Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ  www.bottledecore.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. ОБСЕШЪН ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

 

Общи условия

• www.bottledecore.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на ОБСЕШЪН ЕООД и за доставка на стоки от www.bottledecore.com.

• ОБСЕШЪН ЕООД , наричан за краткост „Търговец”, е търговското дружество с ЕИК 204794909, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул.Янко Сакъзов 13 ап.26, тел. 0892704016 , e-mail: office@bottledecore.com.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от търговеца.

• Търговецът чрез www.bottledecore.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

• При липса на складова наличност от заявената стока, търговецът чрез www.bottledecore.com уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, търговецът чрез www.bottledecore.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от търговеца чрез www.bottledecore.com на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчката.

• Търговецът чрез www.bottledecore.com се задължава след получаване на заявление и плащане от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства относно заявката му.

• Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.bottledecore.com.

• Търговецът не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и реално доставените такива. Всчки артикули на сайта са изложени с рекламна цел и служат за образец на предлаганите от Търговеца декорации.

• Търговецът предава стоката в този вид и качество, при които е била получена от www.bottledecore.com, без да поема каквито и да е гаранции за  счупени или дефектирали по време на транспорт изделия на www.bottledecore.com, за които Клиентът е отказал да сключи застраховане на стоката при транспорт за негова сметка.

• Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни, касаещи персонализирането на продуктите, като дата на събитието, имена, цвят  и други, с които Клиентът е изразил желанието си те да бъдат отпечатани на поръчаният от него продукт, в направена действителна поръчка на адрес www.bottledecore.com.

• Търговецът не носи отговорност за допуснати неточности и грешки в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Търговецът допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение е примерно.

• Всички обявени цени са в български левa

 

Права и задължения на страните

1. Търговецът се задължава:

• да потвърди възможността за доставка на поръчаните артикули или да откаже поръчката, или част от нея в срок от 7 работни дни;

• в случай на невъзможност да изпълни вече направената поръчка, Търговецът се задължава да възстанови получената сума по начина, по който е платена.

• да достави в срок до 30 календарни дни поръчаните артикули. При необичайни метеорологични условия е възможно срокът за доставки да бъде удължен, за което търговецът не носи отговорност;

• преди да бъде изпратен всеки артикул да се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

2. Клиентът се задължава:

• да посочи имената си, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка на заявената за покупка стока. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети търговеца за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

3. Клиентът има право да откаже съгласно ЗЗП, получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока е дефектна или явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право да върне или да заяви подмяна на размер, цвят или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си писмено на посочения от търговеца електронен адрес за кореспонденция тук, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, но в случаите когато продуктите са персонализирани по специфични от клиента изисквания – имена, дати и цвят, те не могат да бъдат върнати, освен ако не са повредени или дефектни.

Връщането се допуска при следните условия:

• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от търговеца електронен адрес за кореспонденция, или чрез наличния в сайта електронен формуляр за рекламации тук, в срок не по-дълъг от 14  дни, считано от датата на получаване на стоката;

• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи;

• клиентът съгласува с представител на търговеца адреса, на който търговецът желае да получи обратно стоката.

Стоки и услуги, които не могат да бъдат връщани:

• стоки персонализирани и/или изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

• стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които колебания не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.

Търговецът си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

Отговорност

• Търговецът чрез www.bottledecore.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.

 

Арбитраж

• Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на търговеца съобразно българското законодателство.

 

Използване на “бисквитки” и интернет маркетинг:

• www.bottledecore.com използва “бисквитки” за да функционира правилно, за да подобри обслужването на клиентите и да проследи техните нужди и предпочитания. “Бисквитките” се използват и за нуждите на интернет маркетинга и други. Всеки клиент може спре използването на “бисквитки” от настройките на своя браузър.

 

Имейл бюлетин политика:

• С регистрирането в www.bottledecore.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции, актуални оферти и други на своя мейл адрес, въведен при регистрацията. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да се отпишете от нашия мейл бюлетин през личния си профил в www.bottledecore.com.

 

Допълнителни условия:

• Търговецът не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

• При поръчки с авансово плащане и приемане на условията за поръчка, потребителят се съгласява да заплати предварително обявената цена на поръчаните от него артикули, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца.

• Органът за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта на ОРС.

• Настоящите Общи правила и условия влизат в сила от 01.11.2017 г.